Inackorderingstillägg gymnasieelever folkbokförda i Piteå kommun - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 15 kap 32§ skollagen skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången. Syftet med inackorderingstillägget är att minska merkostnaden för familjer där ungdomar måste inackorderas på utbildningsorten. Det är ett kommunalt bidrag som ersätter en del av kostnader för boende och fördyrat uppehälle. Bidraget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

För att undvika återkrav är du skyldig att anmäla ändringar till din hemkommun om du t ex avbryter studierna eller att någon ändring sker som påverkar ditt inackorderingstillägg.

Inackorderingsbidraget betalas ut till vårdnadshavaren om eleven är omyndig och då till samma konto som studiebidraget från CSN. När eleven är myndig betalas det ut direkt till eleven.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa