Förteckning över egendom

LÄS MER

Efter tingsrättens beslut ska gode mannen/förvaltaren upprätta en förteckning över de tillgångar och skulder huvudmannen har på dagen för förordnandet, förordnandedagen står på registerutdraget.