Förteckning över egendom

LÄS MER

Efter tingsrättens beslut ska gode mannen/förvaltaren upprätta en förteckning över de tillgångar och skulder huvudmannen har på dagen för förordnandet, förordnandedagen står på registerutdraget.

Läs mer här

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Överförmyndarnämnd i Samverkan
941 85 Piteå kommun
Epost: ofn@pitea.se

Behandling av personuppgifter