Uppdragstagare till barn i behov av stöd - intresseanmälan

LÄS MER

Ledsagare
Ledsagarservice ska underlätta för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att kunna ta del av samhällslivet. Ledsagaren blir till hjälp för den enskilde att t.ex. kunna delta i fritidsaktiviteter och kulturliv.

Avlösarservice i hemmet
Att ha ett uppdrag som avlösare innebär att du tillfälligt övertar omvårdnaden från föräldrarna. Insatsen kan göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling och utföra sysslor utanför hemmet. Avlösarservice kan också vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon eller för att kunna resa bort.

Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar du och din familj emot ett barn eller ett syskon i ert hem vissa dagar varje månad, oftast regelbundet och vanligtvis under helger. Barnet som har behov av kontaktfamilj kan beviljas insatsen enligt socialtjänstlagen eller enligt LSS.

Kontaktperson
Både familjer och ensamstående med barn samt ungdomar som saknar vuxenkontakt kan få en kontaktperson. Som kontaktperson kan du ha som uppdrag att vara en bra vuxen förebild och göra att barnet får en meningsfull fritid. Kontaktpersonen kan även ha i uppdrag att hjälpa den unge för att kunna få ordning på sitt liv eller stötta i att bryta isolering och ensamhet. Barnet som har behov av kontaktperson kan beviljas insatsen enligt socialtjänstlagen eller enligt LSS.

Familjehem/jourfamiljehem/kontrakterat familjehem
Barn kan beviljas insatserna enligt SoL, LVU eller LSS.

Som familjehem tar du och din familj emot ett barn i ert hem för stadigvarande vård och fostran. Det innebär att barnet bor på heltid i er familj. Barnet har samtidigt umgänge med, dvs. träffar regelbundet sina föräldrar/vårdnadshavare och syskon. Som familjehem samarbetar man tillsammans med socialtjänsten och barnets vårdnadshavare med barnets bästa i fokus.

Som jourfamiljehem tar du och din familj emot ett barn i ert hem för akuta uppdrag. Det innebär att barnet bor på heltid i er familj, upp till max 6 månader. Barnet har samtidigt umgänge med, dvs. träffar regelbundet sina föräldrar/vårdnadshavare och syskon. Som jourfamiljehem samarbetar man med socialtjänsten och barnets vårdnadshavare med barnets bästa i fokus.

Som kontrakterat familjehem har ni ett avtal med socialnämnden som innebär att ni tar emot barn 0-12 år och/eller 13-18 år. I ett kontrakterat familjehem ges det möjlighet för en vuxen att finnas hemma på deltid eller heltid mot utökad ekonomisk ersättning från 6 månader upp till 2 år. Som kontrakterat familjehem har ni en egen familjehemshandläggare som är er kontakt gentemot socialtjänsten. Att vara familjehem innebär att ta emot ett uppdrag från socialnämnden. Uppdraget medför både rättigheter och skyldigheter.

Särskilt förordnad vårdnadshavare
Alla barn i Sverige ska ha en vårdnadshavare. Ensamkommande barn med uppehållstillstånd behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare.
Det ska vara en vuxen person som vill hjälpa till, fram till dess barnet fyllt 18 år. Ett ensamkommande barn placeras av socialnämnden, oftast i ett av kommunens HVB hem.
Socialnämnden ansvarar för placeringen och en socialsekreterare följer upp att barnet får den omsorg och vård som det behöver under placeringen.

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden. Detta betyder att du i samarbete med socialsekreteraren ser till, att barnet får en så bra omvårdnad, vård och fostran som möjligt.

Läs mer på följande länkar:

Frågor om e-tjänsten

Sofie Isaksson
sofie.isaksson@pitea.se
0911-69 62 84

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
dso@pitea.se