Explosiv vara - Ansökan om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som bedriver en verksamhet som avser hantering, överföring, import och export av explosiva varor behöver söka tillstånd att göra det enligt 16 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor läs mer här.

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Tillståndet kan sökas av såväl en fysisk (privatperson) som juridisk person (organisation eller företag).
För juridisk person ska ansökan göras av firmatecknare eller av person som har skriftlig delegation från firmatecknare. Ansökan signeras med e-legitimation. 

Läs mer om vad som är tillståndspliktig hantering på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB) hemsida, den hittar du här
Se även "Handbok - Förvaring av explosiva varor" utgiven av MSB här

Kommunen tar ut en avgift för tillstånd. Avgiftens storlek bestäms av ansökans innehåll och omfattning. Din ansökan är en offentlig handling.

Du hittar mer information på Pitea.se
pitea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgift om föreståndare
  • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
  • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår
  • Diarienummer för eventuellt befintligt tillstånd
  • Riskutredning
  • Fastighetsbeteckning (vid handel)
  • Karta (för förråd)
  • Klassningsplan (för förråd)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa