Försörjningsstöd - återansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS! gäller inte nyansökningar, enbart om du redan har en handläggare på enheten stöd till försörjning.

När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkullkastas, så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd. 

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. 

Socialtjänstens enhet stöd till försörjning gör en beräkning som grundar sig på den riksnorm som Socialstyrelsen gett ut för hela landet. Riksnormen baseras på Konsumentverkets beräkningar över kostnader för olika hushållsstorlekar. Hänsyn tas också till de omständigheter som du eller din familj befinner sig i vid tiden för ansökan. 

Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras. Ett beslut ska alltid fattas som ett bifall eller avslag till ansökan om försörjningsstöd. Ett avslagsbeslut meddelas alltid skriftligt och beslutet går att överklaga till Förvaltningsrätten. Handläggningstiden är två veckor från och med att ansökan är komplett.

I e-tjänsten kan du ansöka för dig själv eller som ombud för annan.   

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa