Mätplan - radonmätning i flerbostadshus

LÄS MER

Höga radonhalter är på lång sikt en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt. I ett flerbostadshus är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten