Installation av cistern - Anmälan

LÄS MER

Vid installation eller skrotning av cisterner som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja ska du göra anmälan till kommunens Miljö- och hälsoskydd. När det gäller installation av större oljecisterner, eller om du förvarar bensin eller explosiva kemikalier, behöver du tillstånd från kommunens Räddningstjänst.